Kancelaria Notarialna

Notariusz Zuzanna Dobrzańska

ul. Papieża Jana Pawła II 8
58-400 Kamienna Góra
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
(inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu)
NIP: 6141615511
REGON: 389460763

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie,
 5. sporządza poświadczenia,
 6. spisuje protokoły,
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
 9. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności,
 10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

 1. opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 3. podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 4. taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
 5. podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W celu ustalenia kosztów czynności, a także uzyskania informacji, jakie dokumenty należy przedłożyć do sporządzenia aktu notarialnego proszę o bezpośredni kontakt z kancelarią.

Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej

 1. Notariusz Zuzanna Dobrzańska prowadząca Kancelarię Notarialną w Kamiennej Górze, przy ulicy Papieża Jana Pawła II numer 8, otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
 2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.
 4. Notariusz przekazywała będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również Biuro Rachunkowe, z którym Notariusz związana jest umową o świadczenie usług księgowych.
 5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymała te dane.
 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
 8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.